استاد بولت

استاد بولت

استاد بولت

استاد بولت از سایز ۸/۳ الی ۲/۴۱ قابل تولید می باشد که با ستاندارد NMG-DIN-ISO همراه با cretificate و شناسنامه قابل ارائه هستند و گرید های استاد بولت ها B7-B8-B16 میباشد.BOLTS

استاد بولت معمولا با پوشش گالوانیزه گرم،سرد وداکرومات با استانداردهای معتبر ارائه شده و با توجه به ویژگی های آن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایعی ار این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد.

Studbolt

02

03

1_130728081459_1

۱۹۴-۲H

194-2